เป็นวิทยากร

posted on 24 May 2006 18:44 by sunya

เมื่อวานนี้ไปเป็นวิยากรอบรมให้เจ้าหน้าส่วนกิจการนักศึกษา มาครับเป็นครั้งแรกของชีวิตเลยล่ะ ปกติก็แค่พูด present งานกับอาจารย์ในห้องเรียนไม่กี่นาทีเท่านั้น แต่นี้หลายชั่วโมงเชียว สำหรับบรรยายกาศก็เป็นการเองดีมากครับ เลิกก็ 17.00 กว่าๆ ก็เอางานไปให้พี่ตุ้มพร้อมรับงานใหม่มา ไม่รู้ได้ตังค์หรือเปล่าแต่ก็หลวมตัวทำซ่ะแล้ว หุหุ เหนื่อยเอามากๆเลยแต่ไม่เป็นไร เป้นการฝึกถึงแม้ว่าเราไม่เก่งเท่าไร อาศัยความอึดใว้ก่อนแล้วกันนะ

สวัสดี


edit @ 2007/01/26 20:03:23

Comment

Comment:

Tweet

#538 By (200.18.5.254|10.20.60.48, 200.18.5.254) on 2014-12-31 00:44

comment2, çíàêîìñòâà òðîèöê ÷åëÿáèíñêîé, ñåêñ çíàêîìñòâà ÷êàëîâñê, âñå ññûëêè íà ñàéòû çíàêîìñòâà, ñýêñ çíàêîìñòâî êàçàíü,

#537 By Fowjeoqf (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:23

comment6, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé ëèïåöê, çíàêîìñòâà ïî áëþòóñ, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè èç ýìèðàò, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà êðåìåí÷óã,

#536 By Fnixohlp (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:11

comment5, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà êðàñíîñëîáîäñê ìîðäîâèÿ, èíòèì çíàêîìñòâà êðàñíûé ñóëèí, çíàêîìñòâà èíäèéñêèå ìóæ÷èíû ìóðòè ðó, çíàêîìñòâî íà óêðàèíå,

#535 By Vggptykm (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:48

comment4, ãäå íàèòè ñàèò çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî ìàèë ðó, èíòèì ñàéò ïðîñòèòóòîê àëìàòû,

#534 By Grjdjbjk (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:37

comment3, èíòèì â êðàñíîãîðñêå, çíàêîìñòâà ñ âðà÷àìè, çíàêîìñòâà ðàäè ñåêñà ñàéò,

#533 By Kjjeqtjt (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:26

comment4, èíòèì àáàêàí, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà â êðûìó, èùåøü çíàêîìñòâà áîðîâè÷è,

#532 By Sztuqrxn (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:14

comment3, çíàêîìñòâà â ãåðìàíèè ïî ðóññêè, çíàêîìñòâà ÷óñîâîé, çíàêîìñòâà ëþáîâü ïåðåïèñêà, çíàêîìñòâà â èíòåðíåòå äëÿ ìóæ÷èí,

#531 By Yfsoyohj (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:52

comment5, ñàéòû ïëàòíûõ èíòèìíûõ çíàêîìñòâ, ýðîòèêà çíàêîìñòâà òðàíñóàëû, çíàêîìñòâî íà ôèøêè íåò, ñåêñ çíàêîìñòâà â íàäûìå,

#530 By Aoeqqnue (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:40

comment3, ñåêñ çíàêîìñòâà âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü, íèæåãîðîäñêîå ñåêñ çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà ãîðîä ïñêîâ, çíàêîìñòâà ïî áåëîðóññèè äëÿ ñåêñà,

#529 By Norwuojh (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:29

comment1, êèåâ çíàêîìñòâà äëÿ îñîáåííûõ ëþäåé, êàëèíèíãðàä çíàêîìñòâà 24 open.ru, çíàêîìñòâà ÷óæèå æåíû, çíàêîìñòâà áåç îáÿçàòåëüñòâ åêàòåðèíáóðã,

#528 By Igvrzfcv (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:17

comment5, çíàêîìñòâà ã. íàõîäêà, çíàêîìñòâà ðóññêèõ ãååâ â ïåêèíå, ñåêñ çíàêîìñòâà ïèòåðå,

#527 By Kofvvtvv (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:06

comment3, çíàêîìñòâà ñ áàëåðèíàìè, çíàêîìñòâà â âîëîêîëàìñêå, ìóëàòî÷êè èíòèì,

#526 By Kcvdmxcw (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:55

comment5, çíàêîìñòâà äëÿ çîëîòîãî äîæäÿ, çíàêîìñòâà âåáñåêñ, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ äåâóøêó èç õîðîã, çíàêîìñòâà àðìÿíñêèé ñàèò,

#525 By Xtyrxqdt (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:43

comment4, èíòèì óñëóãè âëàäèìèð, çíàêîìñòâà òþìåíü îáúÿâëåíèÿ, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðíåì â óôà, çíàêîìñòâà òþìåíü àíäðåé,

#524 By Isbtaqrq (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:32

comment5, çíàêîìñòâà áèñåêñóàëîâ ìîñêâû, ïåðìñêèé êðàé çíàêîìñòâî ñ äåâóøêàìè, çíàêîìñòâà êîðåñêèé ñàéò,

#523 By Kfjbabqe (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:20

comment5, çíàêîìñòâî ñ æåíùèíîé â ïåòåðáóðãå, ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà â îäåññå, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â ñî÷è,

#522 By Yolzdjhv (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:57

comment5, ñýêñ çíàêîìñòâà â èðêóòñêå, âñòðå÷è íåò çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â óñòü êóëîì,

#521 By Avshcrza (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:12

comment4, ñèìôåðîïîëü èíòèì ñèìôåðîïîëü, çíàêîìñòâà 55, çíàêîìñòâà ïî êàçàêñòàíó, çíàêîìñòâà â ñåâàñòîïîëå,

#520 By Ifpxpfxu (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:49

comment4, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â êàøèðå, çíàêîìñòâà â êàçàíè íà, çíàêîìñòâà äëÿ äðóæáû, çíàêîìñòâà äëÿ ëþáâè,

#519 By Nriytlza (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:27

comment5, ñåêñ çíàêîìñòâà â êàëèíèíãðàäå, ñåêñ ïàðû ñåìåéíûå çíàêîìñòâî, ñåêñ èíòèì èíäèâèäóàëêè ìîñêâà,

#518 By Yhwidlth (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:15

comment4, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêàìè èç êóðñêà, çíàêîìñòâà ìàìáà â êðàñíîäàðå, ñâèíã çíàêîìñòâà õàáàðîâñê, àëìàòû çíàêîìñòâà london,

#517 By Ggieldlv (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:53

comment5, ñåðüîçíûå çíàêîìñòâî, õõõ çíàêîìñòâà íåáðèòûå ïèçäû, ýðîòè÷åñêèå çíàêîìñòâà â òþìåíè,

#516 By Sbvuaznj (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:42

comment1, çíàêîìñòâà çðåëûõ äàì â ìîñêâå, òàòàðñòàí óðóññó çíàêîìñòâà, ïîäñêàæèòå ñàéò äëÿ èíòèì çíàêîìñòâ, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóæ÷èíîé îò 50 äî 60 ëåò,

#515 By Aotqsvne (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:19

comment3, çíàêîìñòâà äëÿ ðåàëüíîãî ãðóïïîâîãî ñåêñà, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ëåñáè èç îðåíáóðãà, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðíåì èç ðóìûíèè, çíàêîìñòâà â çåëåíîãðàäå è áëèæàéøèõ ïîñåëåíèÿõ,

#514 By Wntrhiqi (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:07

comment1, çíàêîìñòâà ãîðîä ÿêóòñê, ìàìáà çíàêîìñòâà îíåã, äîñêè îáúÿâëåíèé ïåòåðáóðã èíòèì çíàêîìñòâ,

#513 By Eqkjsmjh (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:34

comment3, çíàêîìñòâî â íàðîôîìèíñêîì ðàéîíå, vip çíàêîìñòâà óôà, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà íà mamba,

#512 By Cddejxnk (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:11

comment1, ñàéò çíàêîìñòâà äðóæáà è ëþáîâü, çíàêîìñòâà ìàèë ñòðèãàëîâ âàäèì, èíòèì âìîñêâå, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà êàðàãàíäà,

#511 By Rvgwwmia (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:49

comment1, çíàêîìñòâî òþìåíü ëåñáè, çíàêîìñòâà õäóæàíä ñèòè, çíàêîìñòâà â óñòü òàðêå,

#510 By Qinoqlmb (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:37

comment3, çíàêîìñòâà ðàìáëíð, ïîèñê îìñê èíòèì çíàêîìñòâà, áåëîðóññèÿ áðåñò çíàêîìñòâà äåâóøêè, èíòèì çíàêîìñòâà òåéêîâî,

#509 By Ozhaqerg (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:04

comment1, õåðñîíñêèå çíàêîìñòâà, ñåêñ çíàêîìñòâà ñ ïûøíûìè äàìàìè, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ãðîçíûé, çíàêîìñòâà â ãîðîäå êðàñíîäîíå,

#508 By Vhorbjba (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:52

comment2, çíàêîìñòâà â çàðèíñêå àëòàéñêîãî êðàÿ, çíàêîìñòâà â êàíäàëàêøå, èíòèìíûå çíàêîìñòâà èðêóòñêà äîñêà,

#507 By Hgtxzvps (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:18

comment1, êàáàðäèíî÷êè èíòèì, ïîëòàâà èíòèì óñëóãè, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà â àëìàòû,

#506 By Qmcwydqh (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:07

comment3, ñåêñ çíàêîìñòâà â êàìåíñê øàõòèíñêîì, çíàêîìñòâà ñåêñ íåôòåþãàíñê äîñêà, èíûìçíàêîìñòâà,

#505 By Orbxcxkv (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:33

comment3, óàëüíûå çíàêîìñòâà â åêàòåðèíáóðãå, çíàêîìñòâà ñåêñ ãîðîä øàõòû, çíàêîìñòâî ìóñóëüìàí êàçàõñòàíà,

#504 By Vlzbjtse (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:22

comment4, ìåñòà çíàêîìñòâà êðàñíîäàð, çíàêîìñòâà ñåêñ âèðò çðåëûå, cåêñ çíàêîìñòâà â êàìåíñê øàõòèíñêîì,

#503 By Lzkijmqy (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:37

comment3, çíàêîìñòâà â êåìåðîâî íà people, äíåïðîïåòðîâñê äåâóøêà äëÿ èíòèìà, èíòèì çíàêîìñòâà îç¸ðû, çíàêîìñòâà þæíîóðàëüñê,

#502 By Qpgdmmxf (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:15

comment1, çíàêîìñòâî ñ çàðóáåæíûì ãîñòåì, ãäå ìîè çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ãîðîäà ìèðíîãî,

#501 By Uhtemkkh (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:52

comment2, çíàêîìñòâà ñòàðøå 50ëåò, çíàêîìñòâà â ãîðîäå íåôòåêàìñê, íàéòè èìÿ ÿðîñëàâ ìîñêâà â çíàêîìñòâàõ,

#500 By Zgmkasec (93.174.93.154) on 2010-07-09 07:56

comment3, çíàêîìñòâà õàíòû ññåêñ, çíàêîìñòâà â íîâîàëòàéñêå, çíàêîìñòâà ã âåëèêèå ëóêè,

#499 By Ncrhkdpo (93.174.93.154) on 2010-07-09 07:09

8KFbgY <a href="http://qrhwyiofegxw.com/">qrhwyiofegxw</a>, [url=http://qxbwjojoiylx.com/]qxbwjojoiylx[/url], [link=http://liwdzyhsazke.com/]liwdzyhsazke[/link], http://dyjiazfmytdl.com/

#498 By osghlkqnqkx (93.174.93.154) on 2010-07-09 06:16

ftWPZ3 comment5, çíàêîìñòâà õðèñòèàí, çíàêîìñòâà ìóðìàíñê 24, çíàêîìñòâàãîðîä îäåññà,

#497 By Ooavvmjs (93.174.93.154) on 2010-07-09 04:24

comment2, çíàêîìñòâà âëàäèêàâêàç ñåâ îñåòèÿ, çíàêîìñòâî â äàììàì ñàóäîâñêàÿ àðàâèÿ, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìîëîäûì ÷åëîâåêîì, çíàêîìñòâà îí îí, çíàêîìñòâà îíëàéí â äçåðæèíñêå,

#496 By Nmiyrzsj (93.174.93.154) on 2010-07-09 02:08

comment4, çíàêîìñòâà ñ ñîñòîÿòåëüíûìè èíîñòðàíêàìè, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â áåëîðóñèè, óëüÿíîâñêà êèðîâîãðàäñüêà îáëàñòü çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâà íèæíÿÿ ñàëäà, êîñòðîìà ñàóíû èíòèì,

#495 By Vqbywipv (93.174.93.154) on 2010-07-09 02:07

comment2, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà çàêàìåíñê, çíàêîìñòâà äåâóøêè èç áåðäÿíñêà, îäèíîêàÿ æåíùèíà ïîçíàêîìèòñÿ äëÿ èíòèìà, ãëàâíàÿ ñòðàíèöà ñàéòà çíàêîìñòâà, ñåêñ çíàêîìñòâà â ìîñêâå ðåàë,

#494 By Gvpalbic (93.174.93.154) on 2010-07-09 01:20

comment3, çíàêîìñòâà ñ æåíùèíàìè îò 18-35 â ðîñòîâå-íà-äîíó ã.øàõòû, èíòèì çíàêîìñòâà áàëåé, çíàêîìñòâà çàìóæíèõ íîâîñèáèðñê, ãðóçèíñêèå ñàéòû îáùåíèÿ è çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ïî ãîðîäó àëìàòû,

#493 By Yswphieq (93.174.93.154) on 2010-07-09 01:20

comment5, çíàêîìñòâà äåâ óäìóðòèÿ, ïèêàíòíûå çíàêîìñòâà â âîðîíåæå, çíàêîìñòâà 24 ÷àñà îóïåí, áäñì çíàêîìñòâà ãîñïîæà äîìèíà, çíàêîìñòâà ëþáëèíî,

#492 By Pxvlnxsa (93.174.93.154) on 2010-07-09 00:32

comment1, çíàêîìñòâà ïî êàçàõñòàíó è ðîññèè, íîâîñèáèðñêèå ðîê çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â ãîðîäå âåðõíåì óôàëåå, vip çíàêîìñòâà óôà, ñàéò èíòèì çíàêîìñòâ â ñàðàòîâå,

#491 By Lhhreoln (93.174.93.154) on 2010-07-09 00:32

comment6, óçáåêèñòàí çíàêîìñòâà çààìèí, êàâêàçñêèå ïàðíè, çíàêîìñòâà â øàõòàõ, èíòèì óñëóãè â íîãèíñêå, çíàêîìñòâà ãîðîä çåÿ,

#490 By Kjvygesq (93.174.93.154) on 2010-07-09 00:01

comment1, çíàêîìñòâà â ñïá ñ äåâóøêàìè, çíàêîìñòâà âìóñëþìîâî, çíàêîìñòâà æ 18 19ëåò, èíòèì-çíàêîìñâà â êèåâå, àêòàóñêèå ñåêñ çíàêîìñòâà,

#489 By Eypccwev (93.174.93.154) on 2010-07-09 00:00